វិបសាយ ខ្នាតធំ

បោះពុម្ព PDF

 • សំរាប់បង្កើតវិបសាយ​ អចលនទ្រព្យ លក់ឡាន លក់ដូរផ្សេងៗ និង វិបសាយសាជីវកម្មធំៗ
 • រាយមុខផលិតផល
 • ស្វែងរកផលិតផល
 • មិនកំណត់ចំនួនផលិតផល
 • មិនកំណត់ចំនួនប្រភេទផលិតផល
 • ទទួលការបញ្ជាទិញលើវិបសាយផ្ទាល់
 • ទូទាត់ថ្លៃទំនិញលើវិបសាយផ្ទាល់
 • ទទួលការទូទាត់តាមរយៈ VisaCard, MasterCard
 • មិនចាំបាច់បង្កើតគណនីនៅបរទេស
 • បង្កើតជូនដំបូង ៣០ ទំព័រ
 • រចនាជួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត
 • ធ្វើអោយមើលឃើញលើវិបសាយរុករកដូចជា GOOGLE, YAHOO, BING ។ល។
 • បង្ហាញចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
 • មានទំរង់សំរាប់ទំនាក់ទំនង ឬកក់ទុក
 • ភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយដទៃ
 • បង្រៀនអំពីរបៀបកែ និងបន្ថែមផលិតផល

ចាប់ពី ៣៨៩ ដុល្លារ