វិបសាយ ខ្នាតមធ្យម

បោះពុម្ព PDF

  • សូមណែនាំសំរាប់អាជីកម្មខ្នាតមធ្យម
  • បង្កើតជូនដំបូង ១៥ ទំព័រ
  • អាចបន្ថែមទំព័របានគ្មានកំណត់
  • អាចកែបានគ្រប់ទំព័រ
  • រចនាជួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត
  • ធ្វើអោយមើលឃើញលើវិបសាយរុករកដូចជា GOOGLE, YAHOO, BING ។ល។
  • បង្ហាញចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
  • មានទំរង់សំរាប់ទំនាក់ទំនង ឬកក់ទុក
  • ភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយដទៃ
  • បង្រៀនអំពីរបៀបបន្ថែម និងកែទំព័រ

តំលៃត្រឹមតែ ២២២ដុល្លារ