វិបសាយ ខ្នាតតូច

បោះពុម្ព PDF

  • សូមណែនាំសំរាប់អាជីកម្មខ្នាតតូច
  • អតិបរមា៧ ទំព័រ
  • រចនាជួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត
  • ធ្វើអោយមើលឃើញលើវិបសាយរុករកដូចជា GOOGLE, YAHOO, BING ។ល។
  • បង្ហាញចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
  • មានទំរង់សំរាប់ទំនាក់ទំនង ឬកក់ទុក
  • ភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយដទៃ

តំលៃត្រឹមតែ ៩៩ដុល្លារ