ចុះឈ្មោះដូម៉េន

ឈ្មោះដូម៉ែន (Domain Name) គឺ​ជា​ឈ្មោះ​សំរាប់​សំគាល់​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​លោក​អ្នក​នៅ​លើ​បណ្តាញ​អ៊ីនធឺណេត។​ ការ​ចុះ​​ឈ្មោះ​​ដូម៉ែន​​គឺ​​ជា​​ជំហ៊ាន​​ដំបូង​​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ ក្រុមហ៊ុន ឬ​ផលិត​ផល​របស់​លោក​អ្នក​​នៅ​​លើ​​បណ្តាញ​​អ៊ីនធឺណេត។

មានក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួន បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​កាស​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ទិញ​យក​​មក​​វិញ​​នូវ​​ឈ្មោះ​​ដូម៉ែន​​ដែល​​ដូច​​នឹង​​ឈ្មោះ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ខ្លួន​ ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទិញ​ទុក​មុន​ដោយអ្នកដទៃ។

យើងខ្ញុំមានបំរើសេវាចុះឈ្មោះដូម៉ែនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដូចជា .COM .ORG .NET ។ល។

និងឈ្មោះដូម៉ែនរបស់បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជា .JP .TW .COM.TW ។ល។

ជាងនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំក៏មានបំរើសេវាចុះឈ្មោះដូម៉ែនសំរាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា .KH ផងដែរ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការរបស់លោកអ្នកបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវនោះ ក្រុមហ៊ុន​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​សេវា​ចុះ​ឈ្មោះ​ដូម៉ែន​ .COM.KH .ORG.KH .NET.KH .EDU.KH ។ល។ បាន​យ៉ាង​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត។

តើលោកអ្នកនៅរង់ចាំអីទៀត? សូម​ប្រញាប់​ចុះ​ឈ្មោះ​ដូម៉ែន​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​លោក​អ្នក​ជា​មួយ​យើង​ខ្ញុំ​ឥឡូវ​នេះ។

Start your domain search here ...